Fællesvejenes udformning (besluttet på generalforsamlingen i 2009)

Bestyrelsens forslag til fællesvejens udformning og udseende.
Følgende forslag blev vedtaget
Bestyrelsen foreslår, at den enkelte grundejer, eller flere grundejere i forening, frit kan vælge hvilken vejbelægning der ønskes på fællesvejen ud for egen indkørsel og grund mod


Forslaget skal være gældende indtil det evt. ændres på en ny generalforsamling, med virkning fra det efterfølgende kalenderår.
Forslaget skal tages op til behandling igen senest på generalforsamlingen i 2019.

Beplantning!

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 17. august 2005 var grundejerforeningens stiftende vedtægter til behandling. Kommunalbestyrelsen ville ikke godkende den del af § 2 som siger at al beplantning på grunden skal holdes på max. 1,80 m. Begrundelsen er, at det ikke kan håndhæves, da bestemmelsen ikke fremgår af lokalplanen og derfor er det hegnsloven der er gældende.

 

Det er bestyrelsens holdning, at vi alle overholder den beslutning, som med overvældende flertal blev vedtaget af generalforsamlingen, men den kommer ikke til at fremgå af vedtægterne.

 

Som nævnt er hegnsloven gældende og her følger et kort uddrag af den:

 

§ 10 stk. 2: Fælleshegn bør afpasses efter de tilstødende ejendommes karakter og benyttelse og være af en sådan beskaffenhed, at hegnet tydeligt adskiller de pågældende ejendomme og kan modstå de påvirkninger, som ejendommens benyttelse normalt medfører. Hvor de stedlige forhold gør det påkrævet, bør fælleshegnet kunne yde de tilgrænsende ejendomme rimelig beskyttelse mod fredskrænkelser, men det bør på den anden side påses, at hegnet ikke i højere grad end nødvendigt spærrer for lys, luft eller udsigt eller på uheldig måde ændrer landskabsbilledet.

 

Med hensyn til højden siger § 10 stk. 6:

Fælleshegnets dimensioner fastsættes, hvor ikke særlige forhold taler imod, til

1,80 m, og må ikke overstige 2 m.

 

Bestyrelsen henstiller derfor til alle grundejerne:

- at alle hegn der er over 1,80 m snarest muligt skæres ned, så de opfylder

  hegnslovens bestemmelser, det gælder også hegn der grænser op til fællesarealerne.

 

- at vi alle efterlever generalforsamlingens beslutning om at skære al beplantning ned

   til 1,80 m i løbet af en 2 års periode, så vort flotte område fortsat kan leve op til

   navnet: ”Åbne Vidder”